ACADEMIC AUTHORITIES

MRS. HAMEEDA KADAR
MRS. HAMEEDA KADAR
Principal

SENIOR VICE-PRINCIPAL

MR. SHIHABUDEEN PULATH
MR. SHIHABUDEEN PULATH
Senior Vice-Principal

GIRLS SECTION

MRS. SUPRIYA CHAUDARY
MRS. SUPRIYA CHAUDARY
Hos Girls section

MRS. RESHMI VENUGOPALAN
MRS. RESHMI VENUGOPALAN
Asst. Hos Girls

BOYS SECTION

MR. MOHMMED ILIAS
MR. MOHMMED ILIAS
Vice Principal/Head Of Boys Section

MR. SHAJI KUMAR SADASIVAN
MR. SHAJI KUMAR SADASIVAN
ASST.HOS BOYS

JUNIOR SECTION

MRS. UZMA FATIMEE
MRS. UZMA FATIMEE
Head Of Junior Section

KINDERGARTEN SECTION

MS. DEEPTI RAWAT
MS. DEEPTI RAWAT
HOS - K.G. Section

QUALITY MANAGEMENT

MRS. BABY SHANA SHAMEER
MRS. BABY SHANA SHAMEER
HAI &QM